Thursday, July 30, 2009

Menemui, Menemukan, Mempertemukan, Pertemuan, Penemuan

Sebelum membincangkan kelima-lima perkataan di atas, perhatikan ayat-ayat berikut:
1. Ibu bapa menemui guru untuk membincangkan kemajuan anak-anak mereka.
2. Pihak polis menemui kereta yang ditinggalkan oleh penjenayah itu.
3. Rancangan Jejak Kasih telah menemukan ibu dan anak yang telah lama terpisah.

Kamus Dewan Edisi Keempat memberi makna yang berlainan bagi kelima-lima perkataan di atas:

a. menemui
Maksud
1. bertemu dengan, berjumpa dengan
2. pergi bertemu dengan, mengunjungi, menziarahi, melawat

Contoh ayat:
Calon doktor itu menemui ketua jabatan untuk mendapatkan maklumat.

b. menemukan
Maksud:
1. mendapati, menjumpai, bertemu dengan apa-apa yang dicari (yang tersembunyi, belum diketahui lagi)
2. mengalami, menderita

Contoh ayat:
Pasukan keselamatan menemukan beberapa bukti yang boleh mengaitkan tertuduh dengan kes itu.

c. mempertemukan
Maksud:
membawa supaya bertemu

Contoh ayat
Festival Kesenian itu telah mempertemukan karyawan seni dari seluruh Nusantara.

d. pertemuan
Maksud:
1. perihal bertemu, perjumpaan
2. tempat bertemu
3. perkumpulan, perhimpunan

Contoh ayat:
Kuala Lumpur terletak di pertemuan Sungai Gombak dengan Sungai Kelang.

e. penemuan
Maksud:
1. perihal menemui atau menemukan
2. sesuatu yang didapati atau ditemui

Contoh ayat:
Penyelidikan yang dijalankan oleh para saintis telah membawa penemuan sejenis vaksin yang dapat melawan virus H1N1.

Berdasarkan maksud yang diberi untuk kelima-lima perkataan di atas, jelas bahawa terdapat perbezaan makna dan cara penggunaannya. Kesalahan yang lazim dilakukan ialah penggunaan kata menemui pada tempat menemukan. Sebagai contoh, penggunaan menemui dalam ayat 2 di atas (Pihak polis menemui kereta yang ditinggalkan oleh penjenayah itu) adalah salah dan membawa maksud bahawa polis bertemu dengan, mengunjungi, melawat atau menziarahi kereta. Ayat yang betul ialah; Pihak polis menemukan kereta yang ditinggalkan oleh penjenayah itu. Begitulah seterusnya, ayat yang betul bagi ayat 3 ialah; Racangan Jejak Kasih telah mempertemukan ibu dan anak yang telah lama terpisah.

Satu rumus mudah yang boleh dijadikan panduan untuk membezaka penggunaan menemui dan menemukan adalah seperti berikut:
menemui + siapa
menemukan + apa

Catatan:
Sama ada menemui, menemukan, mempertemukan, pertemuan, atau penemuan, kelima-lima perkataan ini membawa implikasi bahawa sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih bertemu dalam sesuatu peristiwa atau proses tertentu dan ada kesan yang timbul akibat pertemuan itu. Kesan itu mungkin dari sudut perasaan, pemikiran, sikap, pandangan, persepsi, tanggapan dan sebagainya yang mungkin dapat mengubah suasana, sepertimana foto berikut:

Majlis Temu Mesra Profesional yang telah mempertemukan ibu bapa, anak dan guru

Wednesday, July 29, 2009

DALAM, DI DALAM, KE DALAM (PEDOMAN BAHASA BILANGAN 02)

Contoh kesalahan pengunaan dalam dan di dalam
1. Kenangan manis itu sentiasa terbayang di dalam fikirannya. (X)
2. Pekerja dari Bangladesh itu fasih bertutur di dalam bahasa Melayu. (X)

Huraian:
Dalam boleh berfungsi sebagai kata adjektif, kata arah, dan kata sendi nama.

Sebagai kata adjektif, dalam menunjukkan tahap atau peringkat. Lazimnya kata penguat seperti 'amat, sangat, paling' dan sebagainya boleh diletakkan sebelum atau sesudah kata dalam, sebagai contoh:
a. Pengetahuannya tentang spesies katak sangat dalam.
b. Lubang yang baru digalinya dalam sangat.

Sebagai kata arah pula, dalam digunakan sesudah kata sendi nama di atau ke yang menunjukkan kedudukan, lokasi, arah, atau hala, sebagai contoh:
a. Aiman menyimpan permainannya di dalam sebuah kotak.
b. Penjahat itu masuk ke dalam sebuah rumah yang terbiar.

Sebagai kata sendi nama pula dalam digunakan di hadapan frasa nama yang membawa maksud 'lingkungan yang tidak mempunyai jarak atau ruang' seperti perkara, peristiwa, keadaan, hal, dan sebagainya, sebagai contoh:
a. Kes itu masih dalam penyiasatan pihak polis.
b. Kertas cadangan itu hendaklah ditulis dalam bahasa Melayu.
Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa terdapat perbezaan dan cara penggunaan antara dalam, di dalam, dan ke dalam. Oleh itu, dua ayat yang salah penggunaan dalam perlu dibetulkan menjadi:
1. Kenangan manis itu sentiasa terbayang dalam fikirannya.
2. Pekerja dari Bangladesh itu fasih bertutur dalam bahasa Melayu.

PEDOMAN BAHASA (BILANGAN 01)

Berdasarkan banyak maklum balas yang diterima, ramai pembaca (terutama pelajar menengah rendah) yang menyatakan bahawa huraian dan analisis tentang isu-isu bahasa yang penulis kemukakan lebih bersifat ilmiah dan sukar difahami oleh mereka walaupun isunya menarik. Untuk tujuan itu, penulis akan mengetengahkan isu-isu tatabahasa dan mengupasnya dengan pendekatan yang lebih mudah difahami melalui rencana bersiri di bawah tajuk 'PEDOMAN BAHASA' di samping mengekalkan konsep asal. Terima kasih diucapkan kepada pembaca yang telah menghantar ulasan dan pertanyaan. Sokongan anda amat dihargai.
PENGGUNAAN 'dari ....... ke'

Contoh kesalahan penggunaan 'dari ... ke'
1. Dari masa ke semasa bilangan mangsa H1N1 semakin meningkat. (X)
2. Dari tahun ke setahun tidak ada perubahan yang berlaku di situ. (X)

Huraian:
Penggunaan kata sendi nama dari di hadapan kata nama yang berkaitan dengan masa perlu diikuti oleh kata sendi nama ke, dan kata nama atau frasa nama yang sama bentuknya.

Bentuk frasa sendi nama yang betul untuk ayat di atas adalah seperti berikut:
1. Dari masa ke masa bilangan mangsa H1N1 semakin meningkat.
atau
Dari semasa ke semasa bilangan mangsa H1N1 semakin meningkat.

2. Dari setahun ke setahun tidak ada perubahan yang berlaku di situ.
atau
Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang berlaku di situ.

Contoh lain:
dari hari ke hari atau dari sehari ke sehari
dari minggu ke minggu atau dari seminggu ke seminggu
dari bulan ke bulan atau dari sebulan ke sebulan

Sunday, July 26, 2009

Hukum D-M

Salam sejahtera, hari ini ialah hari yang kelima dalam bulan Syaaban. Hal ini bermakna ada 24 hari lagi sebelum tibanya 1 Ramadan atau 53 hari lagi sebelum tibanya 1 Syawal. Namun demikian, kain rentang, pemidang, risalah, bahkan media cetak dan media elektronik telah mula berlumba-lumba menyiarkan pelbagai iklan untuk mempengaruhi pembeli membeli produk yang diiklankan sebagaimana dalam foto di bawah.Pemidang yang direntangkan di hadapan sebuah pasar raya di Senawang di atas sememangnya menarik perhatian orang ramai, termasuk penulis. Namun begitu, bagi penulis yang menarik perhatian bukanlah produk yang diiklankan, tetapi kecelaruan bahasa yang terdapat dalam pemidang di atas.

Dalam posting yang kedua penulis telah menyentuh sepintas lalu tentang Hukum D-M. Hukum ini dinamakan sedemikian bukan kerana nama individu yang memperkenalkannya tetapi kerana singkatan daripada dua perkatan iaitu Diterangkan dan Menerangkan. Hukum D-M ini hanya digunakan dalam binaan Frasa Nama dan tidak melibatkan Frasa Kerja, Frasa Adjektif mahupun Frasa Sendi Nama. Mengikut Hukum D-M, jika terdapat dua atau lebih perkataan dalam binaan frasa nama, unsur yang hendak diterangkan (yang dibei penekanan) hendaklah mendahului unsur yang menerangkan (penerangan tentang unsur tadi). Tegasnya, unsur D terletak di hadapan unsur M.

Sering kita temukan kesalahan frasa nama yang tidak mematuhi Hukum D-M seperti: cili sos, mini bas, maggie mi, Kasim Restoran, lain-lain hal, lain-lain faktor, dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana pengaruh hukum M-D dalam bahasa Inggeris, kerana unsur yang menerangkan (M) mendahului unsur yang diterangkan (D). Oleh sebab itu, frasa seperti Hilton Hotel, red lorry, chilli sauce, mini bus, dan sebagainya adalah betul mengikut bahasa Inggeris tetapi salah mengikut Hukum D-M.

Berbalik kepada pemidang di atas, sekiranya diperhatikan dengan teliti, sebenarnya terdapat empat kesalahan yang sangat ketara. Kesalahan yang pertama ada kaitannya dengan Hukum D-M yang sedang dibincangkan, iaitu Pre-Raya Promosi sepatutnya ditulis: Promosi Praraya. Unsur yang hendak diterangkan (D) ialah promosi, manakala unsur yang menerangkan (M) ialah praraya. Kesalahan yang kedua ialah Pre-Raya. Dalam bahasa Melayu awalan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris iaitu pre- (yang bermaksud sebelum) ditulis sebagai pra. Kesalahan yang ketiga ialah huruf r pada perkataan raya tidak perlu ditulis dengan huruf besar kerana raya bukanlah kata nama khas. Kesalahan yang keempat, oleh sebab raya tidak perlu ditulis dengan huruf besar, tanda sempang tidak diperlukan untuk memisahkan awalan pra dengan raya.

Berdasarkan peraturan dalam Hukum D-M, jelaslah bahawa binaan yang betul bagi keseluruhan frasa ialah: Promosi Praraya

Catatan:
Tiga mesej penting yang hendak disampaikan melalui tulisan ini ialah yang pertama, semua pihak khususnya para pengiklan memahami binaan frasa nama yang betul mengikut Hukum D-M. Mesej yang kedua ialah pengiklan juga tidak seharusnya terlalu ghairah untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka dengan mengaitkannya dengan hari raya kerana puasa pun belum lagi. Mesej yang ketiga ialah pengguna perlu berhati-hati kerana berdasarkan pengamatan penulis yang sering melalui kawasan tersebut, iklan jualan produk sedemikian telah dipaparkan sepanjang tahun di situ tetapi dengan sedikit perubahan.

Saturday, July 25, 2009

Kuharap kaugunakan masamu (untuk mengulang kaji)

Dalam posting yang pertama, di bawah tajuk 'Salam Perkenalan,' penulis telah memperkenalkan tajuk kecil 'Kulihat, kudengar, kusebut' yang dipadankan daripada motto 'Kudatang, kulihat, kutawan' (I came, I saw, I conquered). Huraian tentang maksud 'Kulihat, kudengar, kusebut' boleh ditelusuri pada rencana berkenaan.

Ramai yang bertanya, antaranya Nabilah, Suhaila dan Suhaili; mengapa 'ku' mesti dirapatkan dengan perkataan yang mengikutnya? Sebagai penjelasan kepada pertanyaan mereka dan makluman kepada semua pembaca, ku ialah kata ganti singkat iaitu singkatan bagi 'aku' sama seperti 'mu' (kamu), dan kau (engkau). Satu lagi kata ganti nama diri singkat ialah 'nya'. Pada pendapat penulis kemungkinannya -nya dikaitkan dengan konsep 'dia punya' sebagai contoh; 'baju kepunyaan dia' menjadi 'bajunya'

Keempat-empat kata ganti singkat ini iaitu ku, mu, kau dan nya dinamakan juga sebagai klitik. Ada dua cara mengeja klitik / kata ganti singkat:

1. ku dan kau dicantumkan dengan perkataan yang mengikutinya.
Contoh:
kudatang
kulihat
kutawan
kauambil
kaucuba
kaualami

2. ku, mu dan nya dicantumkan dengan perkataan sebelumnya
Contoh:
harapanku
niatku
untukku
jiwamu
hasratmu
perasaanmu
hatinya
hidupnya
kesukaannya

Berdasarkan dua cara pengejaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahawa ku, mu, kau, dan nya tidak boleh berdiri sendiri dan mesti ditulis serangkai dengan perkataan yang mendahului atau mengikutinya. Oleh sebab ku, mu, kau dan nya tidak boleh berdiri sendiri, maka penggunaan klitik seperti dalam ayat-ayat berikut diangap tidak gramatis:
a. Ku petik bintang-bintang.

b. Lupakanlah kenangan pahit mu itu.

c. Usah kau hampakan harapan mereka.

d. Mu hendak ke mana?

e. Kau hendak ke mana?

f. Buku ini milik nya.


Kudatang, Kulihat, Kutawan
Mereka telah datang (dengan pelbagai harapan),
Mereka telah melihat (pelbagai peluang yang ada)
tetapi:
Apakah yang telah ditawan oleh mereka?

Catatan;
Tahniah kuucapkan kepada Akmal Ikhwan follower yang pertama blog BYB2 ini – dengan pesanan: kirimkan salamku kepada Pengetua SASER. Terima kasih juga kepada Hanz yang telah menghantar soalan-soalan melalui e-mel. Soalan-soalanmu akan kujawab mengikut keutamaannya.

Tuesday, July 21, 2009

Mendokong buah dukung

Buah-buahan tempatan antaranya rambutan, manggis, dan durian kini sedang menguasai pasaran. Tidak ketinggalan juga buah langsat dan cempedak. Gerai buah-buahan tempatan segera muncul di tepi jalan. Satu lagi buah tempatan yang banyak dijual sekarang ialah buah dokong.

Kata 'dokong' dan 'dukung' hampir sama bunyinya. Jika tajuk di atas disebut mengikut ejaannya (fonetik) tajuk di atas akan membawa pengertian yang salah.

dokong

Dokong ialah sejenis tumbuhan yang buahnya seperti langsat tetapi kulitnya lebih tebal. Nama saintifik bagi dokong ialah lansium domesticu.

dukung


Dukung pula bermaksud kain penggendong atau pengambin (anak dll). Daripada kata dukung terbentuk kata terbitan; mendukung yang bermaksud 1. membawa kanak-kanak kecil sama ada ia bercelapak pada pinggang (atau di belakang) atau dengan menyokong punggung kanak-kanak itu dengan sebelah tangan dengan sebelah tangan lagi diletakkan di bawah ketiaknya, 2. menggendong, 3. memikul atau menyokong dan berusaha dsb untuk menjayakan (kiasan) 4. membantu bersama-sama, menyokong, 5. mengemukakan atau menyampaikan (maksud dan sebagainya)

Dalam penggunaan sehari-hari, kita sering mendengar penutur mengungkapkan perkataan yang berkaitan dengan 'dukung' dengan sebutan 'dokong' sebagai contoh;
a … mendokong cita-cita...
b … mendokong biawak hidup...
c … didokong oleh faktor-faktor luaran...
d … dengan dokongan daripada ibu bapa...
e … pendokong fahaman absurdisme...
f … berdokong pada ibunya...
g … selamat dalam dokongannya...

Di sebaliknya pula, tidak sedikit bilangan penutur yang mengungkapkan kata 'dokong' dengan sebutan 'dukung' sebagai contoh;
h … membeli buah dukung...
i … memetik buah dukung...

Kata 'dokong' dalam ayat-ayat (a-g) di atas sepatutnya disebut sebagai 'dukung' manakala kata 'dukung' dalam ayat (h-i) sepatutnya disebut sebagai 'dokong' Oleh itu, sebutan dan ejaan yang betul bagi ungkapan di atas ialah
a … mendukung cita-cita...
b … mendukung biawak hidup...
c … didukung oleh faktor-faktor luaran...
d … dengan dukungan daripada ibu bapa...
e … pendukung fahaman absurdisme...
f … berdukung pada ibunya...
g … selamat dalam dukungannya...
h … membeli buah dokong...
i … memetik buah dokong...

Berdasarkan huraian yang dikemukakan jelaslah bahawa sebutan dan ejaan yang betul bagi tajuk artikel ini sepatutnya ialah 'mendukung buah dokong'. Sememangnya ada orang yang terpaksa mendukung buah dokong yang telah dipetik sama ada menggunakan raga atau karung, justeru pokok dokong itu terletak di atas bukit yang tidak mungkin sebarang kenderaan boleh sampai di atas bukit itu.
Catatan:
1. Tahniah kepada Farhan Zafira kerana mengeja buah dokong dengan betul, dan kerana dapat mendukung buah dokong yang dipetik dari pokok dokong yang dipanjat.
2. Memo untuk Nur Afiqah dan rakan-rakan, pastikan tugas yang didukung dapat dilaksanakan selepas habis ujian Julai.

Memberi dan Memberikan Pemberian

Orang berbudi kita berbahasa,
orang memberi kita merasa.

Salah satu atur cara yang lazim pada majlis perpisahan ialah penyampaian cenderamata, (ada yang menyebutnya sebagai cenderahati – isu ini akan dibincangkan pada satu masa nanti). Tidak kira apakah cenderamata yang diberikan atau berapa nilai cenderamata itu, yang penting ialah keikhlasan.

Begitulah pengisian atur cara majlis meraikan kenaikan pangkat dan perpisahan tiga orang teman seperjuangan (yang telah bersama-sama memberikan dedekasi sepenuhnya kepada kejayaan dan kecemerlangan alma mater V3 'kudatang, kulihat, kutawan') Tahniah!

Walau bagaimanapun, artikel kali tidak akan membincangkan perjalanan majlis tersebut, tetapi persoalan tatabahasa yang sering ditanyakan oleh pelajar iaitu penggunaan kata memberi atau memberikan; sama ada memberi hadiah atau memberikan hadiah, memberi cenderamata atau memberikan cenderamata. Begitu juga dengan frasa; memberi nasihat atau memberikan nasihat.

Kita lazim mendengar atau membaca ayat-ayat yang menggunaakan kata memberi dan memberikan yang tidak tepat penggunaannya, namun seperti biasa kita selalunya bersikap tidak ambil kisah, mungkin kerana kita tidak tahu pasti sama ada ayat tersebut betul atau salah, atau kita sudah biasa menganggapnya betul (walaupun ayat itu salah).

Terdapat tiga persamaan antara memberi dan memberikan. Yang pertama, dari segi binaannya, kedua-dua perkataan iaitu memberi dan memberikan ialah kata terbitan yang berasal daripada kata dasar beri yang menerima awalan mem-... dan apitan mem-...-kan. Yang kedua, dari segi golongannya pula, kedua-duanya ialah kata kerja transitif yang mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama. Yang akhir, iaitu yang ketiga, dari segi objek yang mengikutinya, kedua-duanya boleh diikuti dua objek iaitu objek tepat dan objek sipi.

Masalah yang timbul ialah yang melibatkan penggunaan kata memberi dan memberikan yang diikuti oleh dua objek. Ayat-ayat berikut sekali imbas tiada kesalahan tetapi sebenarnya salah:
a. Ketua pengawas memberi cenderamata kepada guru itu.
b. Pengarah memberi sijil penghargaan kepada pegawai syarikat itu.
c. Kakak memberikan saya buku itu.
d. Pengetua memberikan kami pujian.

Dalam ayat-ayat di atas, perkataan yang berwarna hijau iaitu perkataan yang hadir selepas kata kerja ialah objek tepat, manakala perkataan yang bercetak tebal ialah objek sipi iaitu objek yang hadir selepas objek tepat.

Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 170 membezakan maksud memberi dan memberikan. Memberi bermaksud; menyampaikan (sesuatu) kepada seseorang, manakala memberikan pula bermaksud menyerahkan sesuatu kepada.

Berdasarkan perbezaan maksud tersebut, untuk memudahkan pelajar memahami penggunaan memberi dan memberikan, dikemukakan empat kaedah yang dapat membezakannya :

1. Memberi dikuti oleh objek yang bernyawa (kata nama atau kata ganti nama diri). Ayat-ayat (a-d) di atas boleh menggunakan memberi dengan diikuti objek bernyawa sebagai objek tepat, dikuti objek tidak bernyawa sebagai objek sipi. Sebagi contoh:
a i. Ketua pengawas memberi guru itu cenderamata.
b i. Pengarah memberi pegawai syarikat itu sijil penghargaan.
c i. Kakak memberi saya buku itu.
d i. Pengetua memberi kami pujian.

2. Memberikan diikuti objek yang tidak bernyawa. Ayat-ayat (a-d) boleh menggunakan memberikan dengan diikuti objek tidak bernyawa sebagai objek tepat, diikuti kata sendi nama kepada atau untuk dan kata nama atau kata ganti nama diri sebagai objek sipi. Sebagai contoh:
a ii. Ketua pengawas memberikan cenderamata kepada guru itu.
b ii. Pengarah memberikan sijil penghargaan kepada pegawai syarikat itu.
c ii. Kakak memberika buku itu kepada saya.
d ii. Pengetua memberikan pujian kepada kami.

3. Huraian 1 dan 2 di atas, dapat dipindahkan kepada binaan yang berikut:
… memberi + [ siapa ] + [apa yang diberi]
…. memberikan +[apa yang diberi] + kepada +[siapa]

4. Imbuhan mem-... dalam memberi dan memberikan boleh ditukar dengan imbuhan di-... dan di-...-kan menjadi diberi dan diberikan dan digunakan dalam ayat pasif. Sebagaimana yang telah dibincangkan, memberi dan memberikan ialah kata kerja transitif yang mesti diikuti terus oleh objek. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan, manakala kata kerja tak transitif tidak boleh dipasifkan.

Dalam pembentukan ayat pasif, hanya objek tepat yang terdiri daripada objek bernyawa boleh berubah kedudukan dan fungsinya iaitu menjadi subjek yang baharu dalam ayat pasif. Contohnya:
a iii. Guru itu diberi cenderamata oleh ketua pengawas .
b iii. Pegawai syarikat itu diberi sijil penghargaan oleh pengarah.
c iii. Saya diberi buku itu oleh kakak.
d iii. Kami diberi pujian oleh pengetua.

Sebaliknya, ayat-ayat yang mengedepankan objek tepat yang terdiri daripada objek yang tidak bernyawa menjadi subjek yang baharu dalam ayat pasif dianggap tidak gramatis. Sebagai contoh:
a iv. Cenderamata diberikan oleh ketua pengawas kepada guru itu
b iv. Sijil penghargaan diberikan oleh pengarah kepada pegawai syarikat itu.
c iv. Buku itu diberikan oleh kakak kepada saya
d iv. Pujian diberikan oleh pengetua kepada kami.

Catatan
Diharapkan huraian yang dikemukakan di atas dapat memberikan panduan kepada pembaca untuk menentukan penggunaan memberi dan memberikan dengan betul.

Sunday, July 12, 2009

Penghawa Dingin atau Pendingin Hawa

Dalam cuaca yang panas sekarang, ramai yang cepat panas dan marah-marah. Sebab itu timbul ungkapan 'panas baran, panas hati, panas telinga' dan sebagainya. Orang ramai mencari pelbagai cara untuk mengelakkan kepanasan. Ada yang berkipas, ada yang berpayung, dan ramai yang mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti di luar. Walau bagaimanapun, dalam kehidupan yang dikelilingi dengan pelbagai ciptaan teknologi, kaedah yang paling mudah adalah dengan memetik suis "air conditioner." Kita tidak mempertikaikan, udara daripada "air conditioner" ini sejuk, tetapi kita sering mempertikaikan yang manakah frasa yang betul, "penghawa dingin" atau "pendingin hawa?"

Ramai yang beranggapan bahawa frasa yang betul ialah "penghawa dingin." Jika frasa ini dianggap betul, bererti 'dingin' perlu diberi 'hawa'. Kata 'dingin' atau sejuk ialah kata adjektif yang sepatutnya dikaitkan dengan sesuatu nama, contohnya; air yang dingin, sambutan yang dingin, atau hawa yang dingin. Dingin sebagai kata adjektif tidak memerlukan kata adjektif lagi. Mana mungkin wujud frasa 'dingin yang sejuk' atau 'dingin yang nyaman,' sebaliknya, hawa ada yang dingin dan ada yang panas.

Cuaca yang panas menyebabkan hawa menjadi panas. Apabila hawa menjadi panas kita berasa tidak selesa. Hawa yang panas perlu didinginkan. Untuk mendinginkan hawa kita memerlukan pendingin hawa. Oleh sebab itu, alat tersebut tidak sepatutnya disebut 'penghawa dingin' sebaliknya lebih tepat jika disebut 'pendingin hawa' kerana alat itulah menyebabkan udara menjadi dingin.

Walau bagaimanapun, dalam perkembangan mutakhir, frasa pendingin hawa boleh digantikan dengan frasa baharu yang dapat memberikan maksud yang lebih tepat dengan fungsi dan peranan alat tersebut iaitu 'penyaman udara'

Catatan:
Untuk mengelakkan kita daripada membuang masa bertelagah membincangkan frasa yang betul antara 'penghawa dingin' dengan 'pendingin hawa' sama seperti kita bertegang urat membincangkan 'pisang goreng' atau 'goreng pisang,' 'kari ayam' atau 'ayam kari' kita kenalah memahami Hukum D-M. Apa itu 'Hukum D-M?' Tunggu posting yang akan datang...
Hukum P-T-K-S

Kuala Pilah, Tampin, Kuala Klawang, dan Seremban ialah antara bandar utama di Negeri Sembilan. Sebutan yang lebih biasa dalam kalangan penduduk setempat untuk Kuala Pilah ialah Pilah, manakala Kuala Klawang disebut sebagai Klawang. Setiap bandar mempunyai keunikannya dan daya tarikan pelancongan yang tersendiri. Walau bagaimanapun, rencana kali ini tidak akan menghuraikan keistimewaan keempat-empat bandar ini, justeru ruang yang terbatas. Namun demikian, penulis ingin memetik huruf-huruf pertama bagi nama Pilah, Tampin, Klawang dan Seremban, iaitu P.T.K.S. dalam konteks ejaan rumi bahasa Melayu.

Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu terdapat satu peraturan mengeja perkataan yang dinamakan sebagi Hukum p-t-k-s. Bagi memudahkan kita mengingat peraturannya, penulis lebih gemar menamakannya sebagai Hukum Pilah-Tampin-Klawang-Seremban, justeru cara ini lebih mudah dan senang difahami.

Menurut Hukum p-t-k-s. atau Hukum Pilah-Tampin-Klawang-Seremban ini, apabila perkataan yang bermula dengan huruf p, t, k dan s dicantumkan dengan imbuhan meN-…, (me..., men..., mem..., meng...), maka huruf p, t, k dan s akan digugurkan, Contohnya:

pakai > mem+pakai = memakai
pukul > mem+pukul = memukul
tipu > men+tipu = menipu
tolak > men+tolak = menolak
kira > meng+kira = mengira
kukus > meng+kukus = mengukus
sikat > men+sikat = menyikat
siku > men+siku = menyiku

Walau bagaimanapun, terdapat sebilangan perkataan yang bermula dengan huruf p,t,k,s ini dikekalkan ejaannya dan dikecualikan daripada peraturan Hukum p-t-k-s-ini terutamanya kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris, sebagai contoh:
terjemah >menterjemah (bukan menerjemah)
takrif >mentakrif (bukan menakrif)

Berdasarkan peraturan ini, dapatlah kita menentukan ejaan yang betul sama ada mengetengahkan atau mengketengahkan, mengetepikan atau mengketepikan, mengebumikan atau mengkebumikan.

Catatan:
Hukum p-t-k-s ini boleh diubah suai mengikut keadaan setempat supaya mudah kita mengingatnya. Sebagai contoh, jika pembaca tinggal di Pahang, p-t-k-s, boleh ditukar sebagai Pekan, Temerloh, Kuantan dan Semambu.

Friday, July 10, 2009

au...ai...oi

Seorang rakan penulis dari Skudai menghubungi penulis meminta penulis menunjukkan arah jalan ke sebuah kolej di Nilai kerana urusan pendaftaran anaknya yang akan mengikuti program A-Level setelah mendapat tawaran JPA untuk melanjutkan pengajian ke India dalam bidang perubatan. Malangnya pada waktu itu penulis berada di Bahau kerana ada tugas menyampaikan ceramah penataran bahasa. Dari plaza tol Alor Gajah, rakan penulis memilih jalan lama dan berhenti sebentar di Petronas Cengkau. Sejurus kemudian rakan penulis dan keluarganya berhenti lagi di Rembau kerana anak kecilnya meragam. Dari situ rakan penulis memilih jalan Siliau dan berhenti sekali lagi di sebuah gerai di Rantau untuk menghilangkan dahaga. Rakan penulis kemudian meneruskan perjalanan melalui Mambau. Dari situ rakan penulis sampai di Seremban dan mengambil jalan Pantai, masuk ke Jiboi dan berhenti untuk solat di masjid Paroi sambil menunggu penulis di situ. Apabila penulis sampai, penulis mengajak rakan penulis sekeluarga untuk berehat dan makan di rumah penulis sebelum pendaftaran anaknya diuruskan. Sesampai di rumah, rakan penulis menyerahkan sebuah beg plastik besar mengandungi petai, rambai dan buah tampoi. Selepas makan dan berehat barulah keluarga penulis dan keluarga rakan penulis menuju ke kolej tersebut.

Dalam cerita di atas terdapat nama-nama tempat yang berakhir dengan au, ai dan oi. Dalam kajian bahasa, ketiga-tiga bunyi ini dinamakan sebagai diftong iaitu gabungan dua bunyi vokal yang bersifat satu suku kata dan dilafazkan dengan satu puncak kelantangan kerana berlakunya geluncuran dari vokal yang mendahului kepada vokal yang mengikutinya.

Diftong berbeza dengan vokal rangkap iaitu urutan dua bunyi vokal yang berfungi sebagai dua sukata kerana mempunyai dua puncak kelantangan. Sebaai contoh, bunyi au pada perkataan Rembau ialah diftong kerana berfungsi sebagai satu suku kata tetapi au pada perkatan jauh bukan diftong keana a dan u menjadi suku kata yang terpisah iaitu; ja uh, Begitu juga antara gerai dengan main. Satu daripadanya diftong dan satu lagi bukan diftong.

Cara menghasilkan ketiga-tiga bunyi diftong dapat ditunjukkan melalui carta kedudukan bahagian hadapan, tengah dan belakang lidah dalam rongga mulut seperti berikut:


Banyak lagi perkataan yang mengandungi bunyi diftong seperti balai, rampai, abai, lampai, lampau, pantau, kacau, amboi, baloi, sekoi, sepoi dan sebagainya.

Catatan:
Cerita di atas sebenarnya rekaan semata-mata, kalau ada persamaan mungkin hanya secara kebetulan, cuma penulis ingin mengaitkannya dengan fokus bicara bahasa kali ini iaitu bunyi diftong. Sememangnya banyak nama tempat di Negeri Sembilan yang mengandungi bunyi diftong seperti dalam cerita di atas.

Wednesday, July 8, 2009

TANPA PRASANGKA ... (Without Prejudice)

Keputusan telah dibuat. Kenyataan telah diumumkan.
Sesuai dengan tajuk yang dipilih, ruangan ini tidak akan membincangkan implikasi keputusan yang diambil oleh kerajaan berkaitan pelaksanaan PPSMI. Fokus perbincangan kali ini ialah keterangan tajuk utama yang terdapat pada petikan akhbar yang dipaparkan iaitu "Tingkat pengajaran bahasa Melayu tanpa ketepi pengajaran bahasa Inggeris."

Ada tiga isu tatabahasa menarik yang hendak dibincangkan. Yang pertama: 'Tingkat pengajaran bahasa Melayu.' Tingkat merujuk kepada tahap atau peringkat. Sekali imbas, frasa ini merupakan subjek yang perlu diikuti dengan predikat untuk melengkapkan maksudnya. Frasa tersebut akan menjadi lebih bermakna sekiranya diikuti unsur predikat seperti "... akan dimantapkan." Tanpa unsur predikat ungkapan tersebut tidak akan lengkap.

Isu yang kedua ialah '.. tanpa ketepi pengajaran bahasa Inggeris." Kata 'ketepi' dalam ungkapan ini ialah frasa sendi nama, sama seperti di sana, ke utara, di hadapan, dan sebagainya. Dari segi penulisan, sebagai frasa sendi nama, kata sendi 'ke' perlu dijarakkan dengan kata arah 'tepi'

Kedua-dua perkataan ini akan lebih tepat penggunaan dan maskudnya sekiranya ditambah dengan akhiran ...kan. Sekiranya hal ini dilakukan, maka keterangan tajuk utama itu akan menjadi "Tingkatkan pengajaran bahasa Melayu tanpa ketepikan pengajaran bahasa Inggeris." Ungkapan ini lebih tepat dari segi binaannya dan dari segi maksudnya iaitu seruan supaya pengajaran bahasa Melayu ditingkatkan tanpa meminggirkan bahasa Inggeris.

Isu yang ketiga ialah mengapakah b' pada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf besar sedangkan kedua-duanya merujuk kepada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Oleh sebab Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran sama seperti mata pelajaran Matematik, Pendidikan Islam, dan lain-lain, sewajarnya 'b' pada kedua-dua perkataan dieja dengan huruf besar kerana kedua-duanya ialah kata nama khas. Sekiranya perkataan 'bahasa' merujuk kepada sesuatu yang umum, bukan kata nama khas pada situasi seperti itu maka 'b' huruf kecil digunakan.

Berdasarkan huraian yang telah dikemukakan, keterangan tajuk itu lebih tepat sekiranya ditulis : "Tingkatkan pengajaran Bahasa Melayu tanpa ketepikan pengajaran Bahasa Inggeris."

Betulkan yang biasa!

Tuesday, July 7, 2009

Bedar Sukma Bisu


Bedar Sukma Bisu ialah judul novel karya Faizal Tehrani terbitan DBP 2007 yang telah memenangi Hadiah Pertama Sayembara Mengarang Novel Sempena Perayaan Jubli Emas DBP. Novel setebal 312 halaman ini merupakan sebuah saga tepu falsafah, tentang laut, bedar, niaga, perang, cinta, tauhid, peradaban dan sejarah luka. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Prau With The Silent Soul oleh Datuk Zawiyah Baba, fellow penyelidik di Institut Terjemahan Negara yang juga mantan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara (catatan penulis: Datuk Zawiyah Baba ialah kakak pengarah filem Shuhaimi Baba. Kedua-duanya merupakan bekas pelajar KGV)

Ada dua perkara yang menarik perhatian penulis: Yang pertama, perkataan Bedar tidak dapat ditemukan dalam kamus bahasa Melayu termasuk Kamus Dewan, manakala Prau pula tidak terdapat dalam kamus bahasa Inggeris. Yang kedua, dari segi sebutan, yang manakah sebutan yang betul: bedar (dengan e taling) seperti pada sebutan besok, becak, atau (dengan e pepet) seperti pada sebutan : besar, benar,

Hal ini timbul kerana dalam fonologi (kajian bunyi bahasa) bahasa Melayu, terdapat enam bunyi vokal yang dilambangkan oleh lima huruf; a, e, i, o, u Huruf 'e' melambangkan dua bunyi iaitu e taling (seperti pada perkataan esok, enak, epal) dan e pepet (seperti dalam emak, empat, entah). Namun demikian, dalam penulisan kedua-dua bunyi dilambangkan oleh huruf e. Sebagai akibatnya, terdapat sebilangan perkataan yang sama ejaanya tetapi lain sebutan dan lain maknanya apabila dilafazkan dengan e pepet atau e taling, sebagai contoh:

e taling serak : bertabur, bersepah
e pepet serak : parau (suara)
e taling sepak : tendang
e pepet sepak : lempang , tampar

e taling rendang : rimbun
e pepet rendang : gulai, lauk

e taling selak : singkap
e pepet selak : kunci pintu

e taling semak : periksa
e pepet semak : belukar

Perkataan yang sama ejaan, tetapi lain sebutan dan lain maknanya seperti di atas, dinamakan sebagai homograf. Sebelum tahun 1972 iaitu sebelum munculnya sistem ejaan rumi yang digunakan sekarang kedua-dua bunyi e taling dan e pepet dibezakan dengan meletakkan tanda sempang di atas huruf e bagi bunyi e pepet. Namun demikian, dalam sistem ejaan rumi kini, lambang tersebut tidak lagi digunakan.

Berbalik kepada “Bedar Sukma Bisu,” berdasarkan yang penulis dengar dan tonton dalam rancangan bual bicara yang disiarkan di TV3, penulis novel ini (Faizal Tehrani) dalam rancangan tersebut melafazkan 'Bedar' dengan bunyi e taling seperti pada bunyi 'beca, besok, becok'. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa 'Bedar' dilafazkan sebagai 'bedar' adalah merujuk kepada sejenis kapal layar sebagaimana yang dapat dilihat dalam ilustrasi pada kulit novei ini (pendapat penulis) Perkataan 'Prau' tidak terdapat dalam kamus bahasa Inggeris kemungkinan kerana perkataan itu dipinjam oleh bahasa Inggeris untuk merujuk kepada “perahu” iaitu dengan menggugurkan vokal e dan konsonan h. Sebenarnya terdapat perkataan lain dalam bahasa Inggeris yang dipinjam daripada bahasa Melayu, seperti: amock (amuk)

Catatan:
Pertanyaan buat seorang kenalan. Sudah habis membaca novel Bedar Sukma Bisu?

Kuterpesona oleh Persona

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), halaman 1194 memberikan makna persona (Sas- sastera ) sebagai; 1, watak rekaan di dalam cereka, drama, novel, dsb: 2. (Psi – psikologi) watak atau sifat seseorang seperti yang ditampilkan kepada orang lain atau seperti yang ditanggapi oleh orang lain; 3. IB (Indonesia Belanda) orang.

Daripada akar kata persona ini muncul perkataan-perkataan berikut:
persona grata (Latin) : orang yang boleh diterima atau dialu-alukan kehadirannya
persona non grata (Latin) : orang yang tidak diperlukan kehadirannya
personal : (bersifat) peribadi
personalia : IB (urusan dan lain-lain) yang berkaitan dengan orang-orang atau
nama-nama orang,
personaliti : keperibadian, perwatakan
personel : pegawai, kakitangan
personifikasi : pemberian (penyerapan) sifat-sifat manusia kepada benda tak
bernyawa atau sesuatu yang abstrak (pengorangan)

Pada halaman 1198 pula, kata pesona diberi makna sebagai; 1. guna-guna, mantera, sihir 2. pesonaan: kata-kata jahat untuk menyusahkan orang, fitnah.

Daripada kata pesona lahirlah perkataan :
mempesona : memikat (menarik) hati, sangat menarik perhatian
mempesonakan : 1. mengenakan pesona (sihir) mempesona, memikat, menggoda,
mengagumkan
terpesona : 1. kena pesona (jampi) terpukau oleh jampi-jampi 2. mempesona,
memikat, mengoda, mengagumkan
keterpesonaan : keadaan terpesona
kepesonaan : perihal (keadaan) pesona

Berdasarkan huraian di atas, unsur yang paling jelas membezakan kedua-dua perkataan ialah kehadiran huruf 'r' di antara 'e' dan 's'. Kehadiran huruf 'r' pada perkataan tersebut akan membezakan makna sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Tegasnya, persona merujuk kepada manusia atau hal-hal yang berkaitan manusiawi, manakala pesona pula merujuk kepada pengaruh atau menarik perhatian.


Bagaimana pula dengan yang ini:Apakah yang sebenarnya dimaksudkan: watak rekaan dalam cereka, novel, drama
atau : guna-guna, mantera, sihir ?

Bagaimanakah ejaan yang sepatutnya: Persona atau Pesona?
(Persoalan ini telahpun dijawab dalam huraian di atas)

Catatan:
Ramai yang terpesona oleh Persona bukan kerana ejaannya, tetapi kerana Persona yang sepatutnya dieja sebagai Pesona memang benar-benar mempesonakan, termasuk yang menulis.

MUNSYI DEWAN

MUNSYI DEWAN (DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA)

PENGENALAN
Munsyi Dewan ialah penceramah bahasa Melayu yang dilantik khas dan diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk mengendalikan kursus, ceramah dan taklimat bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Program ini bermula pada tahun 1995. Tujuan pembinaan Munysi Dewan adalah untuk mewujudkan pakar rujuk bahasa Melayu untuk membantu DBP dalam usaha mengembangkan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta.

PERANAN

Menjadi pembimbing pelajar dan guru di sekolah, pengguna bahasa lain di daerah dan kawasan masing-masing dalam hal kebahasaan;
Menjadi pakar rujuk untuk menyelesaikan kemusykilan tentang bahasa Melayu;
Mengendalikan pelbagai aktiviti bahasa untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu; dan
Membantu DBP melaksanakan dan menjayakan pelbagai aktiviti bahasa.


KEISTIMEWAAN
Munsyi Dewan akan menikmati keistimewaan seperti yang berikut :
Bayaran kepakaran;
Elaun perkilometeran;
Elaun makan minum;
Tambang kapal terbang atau yang setara dengannya.
Pertimbangan untuk menghadiri mana-mana majlis bahasa anjuran DBP secara percuma atau mengikut bayaran seperti staf DBP; dan
Kemudahan membeli buku dengan potongan harga sebanyak 20% di Kedai Buku DBP, Cawangan dan Wilayah.


TANGGUNGJAWAB DAN ETIKA
Menyampaikan maklumat bahasa Melayu seperti yang telah diputuskan oleh DBP.
Membantu DBP memberikan kursus, ceramah dan taklimat bahasa Melayu.
Sentiasa menjaga nama baik DBP kerana Munsyi Dewan ditauliahkan oleh DBP.
Pertimbangan untuk menghadiri mana-mana majlis bahasa anjuran DBP secara percuma atau mengikut bayaran seperti staf DBP; dan
Kemudahan membeli buku dengan potongan harga sebanyak 20% di Kedai Buku DBP, Cawangan dan Wilayah.

MUNSYI DEWAN DI NEGERI SEMBILAN
FASA 1
1.
Nama : Haji Muhammad Zahir bin Haji Akashah Alamat Pejabat : SMK Dato' Setia Raja, 71300 Rembau, Negeri SembilanAlamat Rumah : Lot 521 Jln. Kg. Masjid Tanah, Masjid Tanah, Chembong, 71300 Rembau, Negeri SembilanNo. Telefon Pejabat : 06-6851214 No. Tel Rumah : 06-6853616 No. Telefon Bimbit : 019-6232359 No. Faks. : 06-6853078 E-mel : muzak23@hotmail.com
2.
Nama : Muttakal bin Haton Alamat Pejabat : PPD Jempol & Jelebu, 72120 Bandar Baru Serting, Negeri SembilanAlamat Rumah : No. 461, Jalan Permai 3, Desa Permai Juasseh, 72500 Juasseh, Negeri Sembilan.No. Telefon Pejabat : 06-4583589 No. Telefon Rumah : 06-4583662 No. Telefon Bimbit : 012-6379210 No. Faks. : 06-4583676
3.
Nama : Sapei bin Damin Alamat Pejabat : SMK Dato' Klana Putra, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan Alamat Rumah : Kg. Sg. Machang Hilir, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan No. Tel. Pejabat : 03-87667769No. Tel. Rumah : 03-87667858No. Tel. Bimbit : 019-6238089 No. Faks : 03-87669435


FASA 4
1.Nama : Hajah Mahaya bt. Mohd. Yassin Alamat Rumah : 59, Lorong Cenerawasih 2, Taman Paroi Jaya, 70400 Seremban, Negeri Sembilan No. Tel. Rumah : 06-6778359 No. Tel. Bimbit : 012-3083965 No. Faks : 06-7624822 E-mel : mahaya_es@hotmail.com


FASA 5
1.
Nama : Hj. Abdul Rahman bin Juri Alamat (P) : SMK King George V, Jalan Za’ba, 70100 Seremban, Negeri Sembilan.Alamat (R) : No. 35, Jalan Melor 6, Taman Rasa Sayang, Senawang, 70450 Seremban, Negeri Sembilan.No. Tel. (P) : 06-7623 598No. Tel. (R) : 06-6774 213 No. Tel. (B) : 019-6237 560 E-mel: namhar.sfy@gmail.com
2.
Nama : Mohamad bin Haji Abd. Ghani Alamat (R) : 102, Rumah Rakyat Sungai Layang, 71300 Rembau, Negeri Sembilan.No. Tel. (R) : 06-6855 302No. Tel. (B) : 019-6540 297
3.
Nama : Bukari bin Kadam Alamat (P) : SMK Seri Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan. Alamat (R) : No. 700 Jalan Semarak 13, Taman Panchor Jaya, 70400 seremban, Negeri Sembilan.No. Tel. (P) : 06-6136 202No. Tel. (R) : 06-6791 582No. Tel. (B) : 019-6508 503No. Faks : 06-6136 202
4.
Nama : Zainab binti Said Alamat (P) : SMK King George V, Jalan Za’ba, 70100 Seremban, Negeri Sembilan.Alamat (R) : 409, Jalan Warisan Puteri A14, Bandar warisan Puteri, 71770 Seremban.No. Tel. (P) : 06-6857 162No. Tel. (R) : 06-7675 057No. Tel. (B) : 012-3531 347No. Faks : 06-6858 160
5.
Nama : Kalsom binti Azid Alamat (P) : SMK Mambau, Jalan Port Dickson, 70300 Seremban Negeri Sembilan.Alamat (R) : 530 Jalan Kenanga 5, Taman Bukit Chendang, 70300 Seremban, Negeri Sembilan.No. Tel. (P) : 06-6310 500No. Tel. (R) : 06-7645 294No. Tel. (B) : 013-6200 058No. Faks : 06-7635 294

Catatan:Jika anda memerlukan khidmat kebahasaan, hubungilah Munsyi Dewan yang sedia membantu anda.

Monday, July 6, 2009

Betulkan yang biasa

Betulkan yang biasa ......

... kerana yang biasa belum tentu betul.


Keluarga Bahasa Austronesia


Untuk calon STPM khususnya pelajar 6 Rendah yang baru diperkenalkan dengan istilah filum, rumpun dan keluarga bahasa Austronesia. Peta yang dipaparkan menunjukkan kedudukan bahasa Melanesia, Mikronesia, Polinesia, dan Nusantara:

keluarga bahasa Melanesiakeluarga bahasa Mikronesia

Keluarga bahasa Polinesia


Keluarga bahasa NusantaraRapat atau jarak

Sering kali kita menghadapi masalah untuk mengeja sesuatu perkataan. Kita tidak pasti sama ada ejaan perkataan itu dirapatkan atau dijarakkan. Selain itu, timbul pula kecenderungan untuk kita mengeja sesuatu perkataan mengikut rasa, bukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Berikut disenaraikan perkataan yang dieja dengan merapatkannya sebagai satu perkataan;


15- kata majmuk yang dieja secara bercantum (kerana telah mantap penggunaannya)
antarabangsa
kerjasama
suruhanjaya
beritahu
olahraga
tandatangan
bumiputera

matahari
warganegara
jawatankuasa

setiausaha
pesuruhjaya
kakitangan

sukarela
tanggungjawab

15 - kata tunggal yang dieja secara bercantum
sukacita
dukacita
kepada
walhal

padahal
barangkali
bagaimana

kadangkala
manakala
apabila

daripada
perikemanusiaan
perihal

apakala
manalagi

13 - perkataan yang dieja bercantum dengan partikel “pun”
adapun
mahupun
kendatipun
andaipun

sungguhpun
meskipun
ataupun

sekalipun
bagaimanapun
biarpun

walaupun
kalaupun
lagipun


Sunday, July 5, 2009

Salam perkenalan
Kulihat, Kudengar, Kusebut


Tiga patah kata di atas sekali imbas mirip kata-kata yang diungkapkan oleh Julius Ceaser "Veni, Vidi, Vici" (I came, I saw, I conquered) yang menjadi motto sebuah sekolah yang tersohor di Negeri sembilan, Negeri Beradat; Kudatang, Kulihat, Kutawan. Jika Ceaser menggunakan ungkapan tersebut dengan tujuan untuk meluaskan jajahan takluknya, penggunaan ungkapan Kulihat, Kudengar, Kusebut pula dipilih sebagai mukadimah blog ini berdasarkan pertimbangan berikut;

Sebagai manusia, kita dikurniakan dengan pancaindera untuk melihat, mendengar, menghidu, dan merasa. Kurniaan Ilahi yang tidak ternilai harganya itu membolehkan kita menikmati anugerah-Nya tanpa sebarang bayaran, walau satu sen pun. Kita juga dianugerahi akal untuk berfikir. Sewajarnyalah kita menggunakan pancaindera kita untuk lebih banyak melihat perkara yang baik dan indah, mendengar sesuatu yang benar, dan berfikir secara rasional untuk mencari kebenaran dan bertindak dengan matang untuk melafazkan sesuatu ujaran dengan betul dari segi konteks dan maknanya agar tidak menimbulkan tanggapan dan tafsiran negatif atau prasangka kepada pendengar.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memerhatikan bagaimana manusia melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan lumrah alam. Mereka menganggap apa-apa yang dilakukan itu baik atau betul semuanya meskipun pada hakikatnya perkara yang dilakukan itu bertentangan dengan peraturan, norma masyarakat, mahupun lumrah alam. Hal ini demikian kerana mereka menganggap bahawa hal yang dilakukan itu betul kerana sudah menjadi kebiasaan. Tegasnya, menjadi kelaziman bagi manusia bersikap tidak endah kepada sesuatu perkara yang berlawanan dengan peraturan atau lumrah alam. Hal ini mungkin didorong oleh sikap tidak ambil kisah tentang perkara yang berlaku di sekeliling, biarpun perkara itu amat jelas menyakiti pandangan. Individu seperti ini mungkin berpegang teguh dan menghayati falsafah yang tersirat di sebalik ungkapan "jangan jaga tepi kain orang."

Berdasarkan permasalahan tersebut, blog ini menawarkan perkongsian ilmu berkaitan dengan penggunaan Bahasa Melayu yang persis dalam pelbagai aspek sama ada ejaan, kosa kata, makna perkataan, sistem bahasa, mahupun peribahasa. Dalam usaha memaparkan kepersisan penggunaan Bahasa Melayu, sesuai dengan peranan yang diberikan kepada Munsyi yang ditauliahkan oleh DBP, blog ini berusaha untuk menyajikan penggunaan bahasa yang tepat dari segi ejaan dan tatabahasanya dan tidak akan menggunakan singkatan, unsur-unsur slanga, mahupun "bahasa rojak" yang semakin jelas mengakibatkan kerancuan bahasa, kecuali dalam artikel yang ada kaitannya dengan karya sastera.

Hal ini adalah selaras dengan maksud ungkapan "Biasakan yang betul, betulkan yang biasa, " yang dipilh sebagai tajuk blog ini iaitu sesuatu yang biasa kita lihat, kita dengar, dan kita sebut, belum tentu betul, tetapi dianggap betul selama ini kerana sudah biasa digunakan. Dalam hal yang lain pula, kita berasa janggal atau kekok untuk menggunakan ungkapan yang betul, atas alasan "tidak sedap" atau "sudah biasa" (dengan bentuk yang salah itu). Oleh itu, kita beperanan untuk membiasakan penggunaan bahasa yang betul, meskipun pada tanggapan dan pandangan, mahupun pendengaran orang lain apa-apa yang kita ucapkan itu dirasakan amat janggal kepada mereka, di samping membetulkan kesilapan penggunaan bahasa yang sudah biasa digunakan itu. Komentar dan ulasan daripada pengunjung blog ini amat dialu-alukan supaya semua maklum balas itu akan menjadi nilai tambah bagi memantapkan kandungannya.

Salam hormat.